LODMAN
Miejska Sieć Komputerowa w Łodzi

REGULAMIN
MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ LODMAN
W ŁODZI

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Miejska Sieć Komputerowa LODMAN w Łodzi, zwana dalej MSK LODMAN, lub krótko LODMAN, jest to rozległa sieć komputerowa typu Metropolita Area Network o zasięgu regionalnym, świadcząca usługi teleinformatyczne dla środowiska naukowo-akademickiego oraz, w miarę posiadanych zasobów, dla jednostek administracji publicznej i podmiotów gospodarczych.
 2. Podstawą utworzenia MSK LODMAN jest porozumienie środowiskowe w sprawie eksploatacji i współużytkowania Łódzkiej Akademickiej Sieci Komputerowej zawarte między Akademią Medyczną, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Instytutem Medycyny Pracy, Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim i Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi w dniu 17.09.1993 roku.
 3. W rozumieniu „Strategii Komitetu Badań Naukowych w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej dla polskich środowisk naukowych” z 11.05.1993 r. oraz Uchwały KBN z dn.17.11.1993 r, PŁ jest Jednostką Wiodącą łódzkiego środowiska naukowo-akademickiego, świadcząca usługi sieciowe na rzecz tego środowiska.
 4. MSK LODMAN działa w ramach osobowości prawnej Politechniki Łódzkiej. Jednostką organizacyjną PŁ, działającą w imieniu Jednostki Wiodącej i wyznaczoną do zarządzania MSK LODMAN jest Centrum Komputerowe PŁ (CK PŁ), które jest operatorem sieci LODMAN. CK PŁ odpowiada za całość działań inwestycyjnych, finansowych, eksploatacyjnych i organizacyjnych związanych z siecią LODMAN.
 5. W rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego, PŁ jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym (dostawcą usług) nie świadczącym publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, działającym na obszarze województwa łódzkiego na podstawie zgłoszenia i zarejestrowanym w ewidencji przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pod numerem 1900.
 6. Relacje organizacyjne między MSK LODMAN i jej Abonentami regulowane są przez Radę Użytkowników MSK LODMAN (RU LODMAN).
 7. Relacje formalno-finansowe między MSK LODMAN i jej Abonentami, warunki techniczne świadczenia usług oraz warunki korzystania z usług MSK LODMAN regulowane są przez dwustronne umowy zawarte między Abonentem i CK PŁ.
 8. Na podstawie porozumienia z dnia 25.11.2003 r. zawartego w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, MSK LODMAN jest częścią Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER, stanowiącej konsorcjum miejskich sieci komputerowych z 22 regionów Polski, nieposiadającym osobowości prawnej.
 9. Relacje organizacyjne między MSK LODMAN i Konsorcjum Pionier regulowane są przez uchwały Rady Konsorcjum Pionier.
 10. Relacje formalno-finansowe między MSK LODMAN i Konsorcjum Pionier regulowane są przez dwustronne umowy zawarte między Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym - operatorem Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER, a CK PŁ.
 11. Centrum Komputerowe PŁ, działające w imieniu Jednostki Wiodącej jest upoważnione do:
  • reprezentowania środowiska naukowo-akademickiego na forum Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER,
  • zaciągania wobec Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego - operatora Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER, zobowiązań w zakresie eksploatacji i wykorzystania sieci PIONIER oraz opłat eksploatacyjnych,
  • wnioskowania do ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego o środki na utrzymanie i rozwój MSK LODMAN,
  • wnioskowania o inne krajowe i zagraniczne środki na utrzymanie i rozwój MSK LODMAN.
 12. Środki finansowe na budowę, eksploatację i rozwój MSK LODMAN mogą pochodzić z budżetu państwa, m.in. z dotacji ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego, z dofinansowania z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym z funduszy strukturalnych oraz z opłat wnoszonych przez Abonentów.

Rozdział II. ORGANIZACJA MSK LODMAN

 1. Operatorem MSK LODMAN jest CK PŁ, reprezentowane przez jego Dyrektora.
 2. Organem opiniodawczo-nadzorczym dla Jednostki Wiodącej w zakresie funkcjonowania MSK LODMAN, jest Rada Użytkowników LODMAN. Zakres i tryb działania RU LODMAN określa oddzielny regulamin.
 3. Organem opiniodawczo-doradczym dla Dyrektora CK PŁ w zakresie funkcjonowania MSK LODMAN, jest Zespół Techniczny MSK LODMAN.
 4. Do obowiązków Dyrektora CK PŁ  należy w szczególności:
  1. utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami Rady Użytkowników MSK LODMAN, Konsorcjum Pionier, władz jednostek naukowo-akademickich i innych instytucji współpracujących z MSK LODMAN,
  2. prowadzenie spraw techniczno-finansowych związanych z budową i eksploatacją MSK LODMAN,
  3. rozliczanie środków finansowych otrzymanych z dotacji i innych źródeł,
  4. zapewnienie utrzymania i rozwoju MSK LODMAN,
  5. organizowanie i nadzorowanie budowy sieci i usług MSK LODMAN,
  6. opracowywanie i przedstawienie Rektorowi PŁ i RU LODMAN:
   1. harmonogramów działań inwestycyjnych,
   2. planów utrzymania i rozwoju sieci i usług,
   3. sprawozdań z wykonania planów inwestycyjnych,
   4. sprawozdań finansowych z działalności MSK LODMAN,
  7. opracowywanie, wspólnie z Zespołem Technicznym MSK LODMAN, regulaminów i zarządzeń dotyczących funkcjonowania sieci i świadczenia usług oraz przedstawianie ich do akceptacji RU LODMAN,
  8. opracowywanie, wspólnie z Zespołem Technicznym MSK LODMAN, zasad rozliczeń z Abonamentami naukowo-akademickimi i przedstawianie ich do akceptacji RU LODMAN.
 5. MSK LODMAN stanowią, wyodrębnione w CK PŁ:
  1. infrastruktura telekomunikacyjna w postaci: medium transmisji, urządzeń komutacji i transmisji danych oraz serwerów usług, służących cyfrowej transmisji danych pomiędzy dołączonymi do niej sieciami komputerowymi,
  2. usługi teleinformatyczne,
  3. zespół ludzi.
 6. W strukturze MSK LODMAN wyróżnia się:
  1. sieć szkieletową,
  2. węzły sieci (aktywne i pasywne),
  3. Centrum Zarządzania LODMAN (CZ LODMAN).

  Sieć szkieletowa składa się z linii telekomunikacyjnych i urządzeń transmisji i komutacji zlokalizowanych w pomieszczeniach zwanych węzłami sieci.
  Węzły to zespoły urządzeń telekomunikacyjnych znajdujących się we wspólnej lokalizacji, zapewniających fizyczne połączenie elementów infrastruktury sieci szkieletowej MSK LODMAN lub służące dołączaniu do MSK LODMAN sieci komputerowych Abonentów zwanych sieciami abonenckimi lub sieciami lokalnymi Abonentów. Węzły MSK LODMAN organizowane są w miarę możliwości w lokalizacjach Abonentów MSK LODMAN.
  Centrum Zarządzania LODMAN stanowi infrastruktura i zespół pracowników CK PŁ, których zadaniem jest bieżąca eksploatacja, nadzór sieci oraz świadczenie usług.

 7. Dołączenie Abonentów świadczone jest każdorazowo w zdefiniowanym punkcie, najczęściej na porcie urządzenia dostępowego stanowiącym punkt styku MSK LODMAN i sieci Abonenta, oddzielającym obszar kompetencji i odpowiedzialności stron.

Rozdział III. ADMINISTROWANIE I EKSPLOATACJA MSK LODMAN

 1. Prace eksploatacyjne MSK LODMAN prowadzi Administrator, podległy Dyrektorowi CK PŁ.
 2. Do zadań Administratora MSK LODMAN należy w szczególności:
  1. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością eksploatacji MSK LODMAN,
  2. administrowanie urządzeniami, zasobami i usługami MSK LODMAN,
  3. określanie warunków technicznych, w tym adresacji IP, dla punktów styku sieci abonenckich z MSK LODMAN,
  4. prowadzenie monitorowania i ewidencji zasobów i usług MSK LODMAN,
  5. nadzór nad przestrzeganiem polityki prywatności i bezpieczeństwa informacji.
 3. Administrator MSK LODMAN wykonuje swoje zadania osobiście oraz przy pomocy pracowników CZ LODMAN, którym przydziela prowadzenie określonych spraw i wykonywanie czynności w określonym zakresie.
 4. Siecią Abonenta, która jest przyłączona do MSK LODMAN, zarządza wskazany przez Abonenta administrator, zwany dalej Administratorem LAN.
 5. Administrator LAN jest obowiązany współpracować z Administratorem MSK LODMAN.
 6. Do zadań Administratora LAN w kontaktach z MSK LODMAN należy w szczególności:
  1. informowanie użytkowników Abonenta o zasadach prawidłowej eksploatacji sieci i usług MSK LODMAN,
  2. zapewnianie i kontrola prawidłowości korzystania z usług MSK LODMAN,
  3. wykonywanie zaleceń eksploatacyjnych Administratora MSK LODMAN,
  4. zapewnienie Administratorowi MSK LODMAN i upoważnionym przez niego pracownikom możliwości przeprowadzenia kontroli prawidłowości eksploatacji MSK LODMAN.
 7. Abonent jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z prawem eksploatowanie swojej sieci abonenckiej, w szczególności za udostępnianie, na żądanie uprawnionych organów państwa, posiadanych danych o połączeniach telekomunikacyjnych wykonywanych przez użytkowników sieci abonenckiej.
 8. Administrator MSK LODMAN może upoważnić Administratora LAN do wykonywania niektórych zadań wymienionych w pkt 2 ppkt b. Upoważnienie ma charakter imienny i zawiera szczegółowe określenie zadań przekazanych Administratorowi LAN.
 9. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów regulaminu bądź zasad eksploatacji MSK LODMAN przez Abonenta, Administrator MSK LODMAN zwraca się do właściwego Administratora LAN o spowodowanie przestrzegania zasad eksploatacji lub usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.
 10. Jeżeli działania, o których mowa w pkt. 9 będą nieskuteczne, Administrator MSK LODMAN występuje do Abonenta o przestrzeganie zasad eksploatacji lub usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.
 11. Jeżeli wystąpienie Administratora MSK LODMAN do Abonenta będzie nieskuteczne, Administrator MSK LODMAN ma prawo podjąć decyzję o ograniczeniu albo pozbawieniu Abonenta dostępu do MSK LODMAN do czasu spowodowania przez niego przestrzegania zasad eksploatacji lub usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. O podjętej decyzji Administrator MSK LODMAN informuje Dyrektora CKPŁ i Abonenta.
 12. Administrator MSK LODMAN może doraźnie ograniczyć lub pozbawić Abonenta dostępu do MSK LODMAN, z pominięciem trybu określonego w pkt. 9-11,  jeżeli działanie urządzeń lub użytkowników sieci Abonenta powodują zakłócenia, uniemożliwiające lub utrudniające korzystanie z MSK LODMAN innym użytkownikom. O takim działaniu Administrator MSK LODMAN zawiadamia niezwłocznie Administratora LAN.
 13. W przypadku, o którym mowa w pkt 12, umożliwienie dostępu sieci lokalnej do MSK LODMAN następuje niezwłocznie po stwierdzeniu, ze przyczyna zakłóceń została usunięta.
 14. W przypadku, o którym mowa w pkt.12 CK PŁ nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w zakresie wynikającym z podjętych środków.
 15. Od decyzji Administratora MSK LODMAN Abonentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora CK.  
 16. Współpracę organizacyjną Abonenta z MSK LDOMAN koordynuje Biuro Obsługi Klienta MSK LODMAN.
 17. CK PŁ nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług,  jeśli wynika to z: działania siły wyższej, awarii powstałej z winy Abonenta, nieprawidłowości w sieci Abonenta lub awarii zaistniałych u innych operatorów sieci telekomunikacyjnych.

Rozdział IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ABONENTÓW MSK LODMAN

 1. Przyłączenie sieci Abonenta do MSK LODMAN następuje na podstawie decyzji Dyrektora CK PŁ, wydanej na wniosek Abonenta, po zasięgnięciu opinii Administratora MSK LODMAN, przy czym:
  1. określa się warunki techniczne dostępu sieci lokalnej do MSK  LODMAN w punkcie styku,
  2. Abonent wyznacza Administratora LAN i powiadamia o tym CK PŁ,
  3. świadczenie usług MSK LODMAN na rzecz Abonenta następuje na podstawie zawartej dwustronnej umowy.
 2. W przypadku lokalizacji węzła w siedzibie Abonenta, zrealizowanej za zgodą Abonenta, jest on zobowiązany do dostarczenia  zasilania energetycznego do urządzeń węzła oraz do zapewnienia dostępu służb technicznych CK PŁ do tych urządzeń. Abonent nie może ingerować w pracę urządzeń MSK LODMAN.
 3. Wszyscy Abonenci mają równe prawa do korzystania z MSK LODMAN i dostępu do jej zasobów w ramach zawartych umów.
 4. Korzystając z podłączenia do MSK LODMAN Abonent zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa oraz  stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu, a także, w przypadku abonentów naukowo-akademickich, do „Przyjętych zasad Użytkowania sieci PIONIER”, stanowiących załączniki 1 do niniejszego regulaminu. W szczególności Abonent naukowo-akademicki nie może świadczyć na rzecz osób trzecich usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem sieci LODMAN.
 5. Abonent ma obowiązek dbać o bezpieczeństwa swojej sieci, urządzeń w niej zainstalowanych, a także o poufność danych dostępu do własnych urządzeń i usług.
 6. Niedozwolone jest utrudnianie lub uniemożliwianie innym użytkownikom sieci, w szczególności  abonentom LODMAN korzystania z usług MSK LODMAN lub dostępu do jej zasobów.
 7. Abonent nie może za pośrednictwem łącza LODMAN naruszać praw osób trzecich. Za naruszenie tych praw oraz za treści przesyłane za pośrednictwem łącza MSK LODMAN odpowiada Abonent.
 8. Niedozwolone jest wykonywanie przez użytkowników Abonenta czynności mogących zakłócić funkcjonowanie sieci MSK LODMAN lub innych sieci i urządzeń w nich działających.
 9. Niedozwolone jest podejmowanie działań w celu uzyskania nieupoważnionego dostępu do zasobów i urządzeń działających w MSK LODMAN, w tym monitorowania łącz.
 10. Abonent MSK LODMAN ma obowiązek stosować się do zaleceń eksploatacyjnych Administratora MSK LODMAN.
 11. Abonent odpowiada za działania użytkowników wykonywane z wykorzystaniem przydzielonych Abonentowi adresów IP.
 12. W przypadku braku akceptacji poziomu świadczenia usług przez MSK LDOMAN, Abonent ma prawo, w ciągu 30 dni od zaistnienia zdarzenia, złożyć reklamację. Reklamację składa się na ręce Dyrektora CK za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta MSK LODMAN. Złożone reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni.

Rozdział V. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 1. CK PŁ dokłada należytej staranności do ochrony prywatności przesyłanych w sieci informacji.
 2. Dane przesyłane przez sieć MSK LODMAN są objęte tajemnicą telekomunikacyjną (w rozumieniu zapisów ustawy Prawo telekomunikacyjne).
 3. Jeśli nie wynika to bezpośrednio z zawartych umów, CK PŁ nie stosuje dodatkowych środków zabezpieczenia danych przesyłanych w MSK LODMAN (w rozumieniu art.175 ust.2 ustawy Prawo telekomunikacyjne), np. w postaci szyfrowania.
 4. Dane o połączeniach telekomunikacyjnych, inicjowanych przez użytkowników Abonenta, mogą być rejestrowane i gromadzone przez CK PŁ oraz udostępnione na żądanie wystosowane przez uprawnione organy państwa.
 5. W celach diagnostycznych, dane przesyłane przez sieć MSK LODMAN mogą być gromadzone i analizowane przez CK PŁ. Po zakończeniu działań diagnostycznych CK PŁ bezzwłocznie usuwa zgromadzone dane.
 6. CK PŁ nie ingeruje w treść przesyłanych przez Abonentów informacji, nie ogranicza ich (poza sytuacjami opisanymi  w rozdz.III), nie gromadzi przesyłanych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.
 7. CK PŁ nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prywatności i inne nadużycia powstałe z winy Abonentów.

Rozdział VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Regulamin MSK LODMAN w powyższym brzmieniu został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Użytkowników Miejskiej Sieci Komputerowej LODMAN w dniu 17.12.2015 r.

REGULAMIN
MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ LODMAN
W ŁODZI

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Miejska Sieć Komputerowa LODMAN w Łodzi, zwana dalej MSK LODMAN, lub krótko LODMAN, jest to rozległa sieć komputerowa typu Metropolita Area Network o zasięgu regionalnym, świadcząca usługi teleinformatyczne dla środowiska naukowo-akademickiego oraz, w miarę posiadanych zasobów, dla jednostek administracji publicznej i podmiotów gospodarczych.
 2. Podstawą utworzenia MSK LODMAN jest porozumienie środowiskowe w sprawie eksploatacji i współużytkowania Łódzkiej Akademickiej Sieci Komputerowej zawarte między Akademią Medyczną, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Instytutem Medycyny Pracy, Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim i Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi w dniu 17.09.1993 roku.
 3. W rozumieniu „Strategii Komitetu Badań Naukowych w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej dla polskich środowisk naukowych” z 11.05.1993 r. oraz Uchwały KBN z dn.17.11.1993 r, PŁ jest Jednostką Wiodącą łódzkiego środowiska naukowo-akademickiego, świadcząca usługi sieciowe na rzecz tego środowiska.
 4. MSK LODMAN działa w ramach osobowości prawnej Politechniki Łódzkiej. Jednostką organizacyjną PŁ, działającą w imieniu Jednostki Wiodącej i wyznaczoną do zarządzania MSK LODMAN jest Centrum Komputerowe PŁ (CK PŁ), które jest operatorem sieci LODMAN. CK PŁ odpowiada za całość działań inwestycyjnych, finansowych, eksploatacyjnych i organizacyjnych związanych z siecią LODMAN.
 5. W rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego, PŁ jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym (dostawcą usług) nie świadczącym publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, działającym na obszarze województwa łódzkiego na podstawie zgłoszenia i zarejestrowanym w ewidencji przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pod numerem 1900.
 6. Relacje organizacyjne między MSK LODMAN i jej Abonentami regulowane są przez Radę Użytkowników MSK LODMAN (RU LODMAN).
 7. Relacje formalno-finansowe między MSK LODMAN i jej Abonentami, warunki techniczne świadczenia usług oraz warunki korzystania z usług MSK LODMAN regulowane są przez dwustronne umowy zawarte między Abonentem i CK PŁ.
 8. Na podstawie porozumienia z dnia 25.11.2003 r. zawartego w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, MSK LODMAN jest częścią Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER, stanowiącej konsorcjum miejskich sieci komputerowych z 22 regionów Polski, nieposiadającym osobowości prawnej.
 9. Relacje organizacyjne między MSK LODMAN i Konsorcjum Pionier regulowane są przez uchwały Rady Konsorcjum Pionier.
 10. Relacje formalno-finansowe między MSK LODMAN i Konsorcjum Pionier regulowane są przez dwustronne umowy zawarte między Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym - operatorem Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER, a CK PŁ.
 11. Centrum Komputerowe PŁ, działające w imieniu Jednostki Wiodącej jest upoważnione do:
  • reprezentowania środowiska naukowo-akademickiego na forum Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER,
  • zaciągania wobec Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego - operatora Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER, zobowiązań w zakresie eksploatacji i wykorzystania sieci PIONIER oraz opłat eksploatacyjnych,
  • wnioskowania do ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego o środki na utrzymanie i rozwój MSK LODMAN,
  • wnioskowania o inne krajowe i zagraniczne środki na utrzymanie i rozwój MSK LODMAN.
 12. Środki finansowe na budowę, eksploatację i rozwój MSK LODMAN mogą pochodzić z budżetu państwa, m.in. z dotacji ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego, z dofinansowania z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym z funduszy strukturalnych oraz z opłat wnoszonych przez Abonentów.

Rozdział II. ORGANIZACJA MSK LODMAN

 1. Operatorem MSK LODMAN jest CK PŁ, reprezentowane przez jego Dyrektora.
 2. Organem opiniodawczo-nadzorczym dla Jednostki Wiodącej w zakresie funkcjonowania MSK LODMAN, jest Rada Użytkowników LODMAN. Zakres i tryb działania RU LODMAN określa oddzielny regulamin.
 3. Organem opiniodawczo-doradczym dla Dyrektora CK PŁ w zakresie funkcjonowania MSK LODMAN, jest Zespół Techniczny MSK LODMAN.
 4. Do obowiązków Dyrektora CK PŁ  należy w szczególności:
  1. utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami Rady Użytkowników MSK LODMAN, Konsorcjum Pionier, władz jednostek naukowo-akademickich i innych instytucji współpracujących z MSK LODMAN,
  2. prowadzenie spraw techniczno-finansowych związanych z budową i eksploatacją MSK LODMAN,
  3. rozliczanie środków finansowych otrzymanych z dotacji i innych źródeł,
  4. zapewnienie utrzymania i rozwoju MSK LODMAN,
  5. organizowanie i nadzorowanie budowy sieci i usług MSK LODMAN,
  6. opracowywanie i przedstawienie Rektorowi PŁ i RU LODMAN:
   1. harmonogramów działań inwestycyjnych,
   2. planów utrzymania i rozwoju sieci i usług,
   3. sprawozdań z wykonania planów inwestycyjnych,
   4. sprawozdań finansowych z działalności MSK LODMAN,
  7. opracowywanie, wspólnie z Zespołem Technicznym MSK LODMAN, regulaminów i zarządzeń dotyczących funkcjonowania sieci i świadczenia usług oraz przedstawianie ich do akceptacji RU LODMAN,
  8. opracowywanie, wspólnie z Zespołem Technicznym MSK LODMAN, zasad rozliczeń z Abonamentami naukowo-akademickimi i przedstawianie ich do akceptacji RU LODMAN.
 5. MSK LODMAN stanowią, wyodrębnione w CK PŁ:
  1. infrastruktura telekomunikacyjna w postaci: medium transmisji, urządzeń komutacji i transmisji danych oraz serwerów usług, służących cyfrowej transmisji danych pomiędzy dołączonymi do niej sieciami komputerowymi,
  2. usługi teleinformatyczne,
  3. zespół ludzi.
 6. W strukturze MSK LODMAN wyróżnia się:
  1. sieć szkieletową,
  2. węzły sieci (aktywne i pasywne),
  3. Centrum Zarządzania LODMAN (CZ LODMAN).

  Sieć szkieletowa składa się z linii telekomunikacyjnych i urządzeń transmisji i komutacji zlokalizowanych w pomieszczeniach zwanych węzłami sieci.
  Węzły to zespoły urządzeń telekomunikacyjnych znajdujących się we wspólnej lokalizacji, zapewniających fizyczne połączenie elementów infrastruktury sieci szkieletowej MSK LODMAN lub służące dołączaniu do MSK LODMAN sieci komputerowych Abonentów zwanych sieciami abonenckimi lub sieciami lokalnymi Abonentów. Węzły MSK LODMAN organizowane są w miarę możliwości w lokalizacjach Abonentów MSK LODMAN.
  Centrum Zarządzania LODMAN stanowi infrastruktura i zespół pracowników CK PŁ, których zadaniem jest bieżąca eksploatacja, nadzór sieci oraz świadczenie usług.

 7. Dołączenie Abonentów świadczone jest każdorazowo w zdefiniowanym punkcie, najczęściej na porcie urządzenia dostępowego stanowiącym punkt styku MSK LODMAN i sieci Abonenta, oddzielającym obszar kompetencji i odpowiedzialności stron.

Rozdział III. ADMINISTROWANIE I EKSPLOATACJA MSK LODMAN

 1. Prace eksploatacyjne MSK LODMAN prowadzi Administrator, podległy Dyrektorowi CK PŁ.
 2. Do zadań Administratora MSK LODMAN należy w szczególności:
  1. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością eksploatacji MSK LODMAN,
  2. administrowanie urządzeniami, zasobami i usługami MSK LODMAN,
  3. określanie warunków technicznych, w tym adresacji IP, dla punktów styku sieci abonenckich z MSK LODMAN,
  4. prowadzenie monitorowania i ewidencji zasobów i usług MSK LODMAN,
  5. nadzór nad przestrzeganiem polityki prywatności i bezpieczeństwa informacji.
 3. Administrator MSK LODMAN wykonuje swoje zadania osobiście oraz przy pomocy pracowników CZ LODMAN, którym przydziela prowadzenie określonych spraw i wykonywanie czynności w określonym zakresie.
 4. Siecią Abonenta, która jest przyłączona do MSK LODMAN, zarządza wskazany przez Abonenta administrator, zwany dalej Administratorem LAN.
 5. Administrator LAN jest obowiązany współpracować z Administratorem MSK LODMAN.
 6. Do zadań Administratora LAN w kontaktach z MSK LODMAN należy w szczególności:
  1. informowanie użytkowników Abonenta o zasadach prawidłowej eksploatacji sieci i usług MSK LODMAN,
  2. zapewnianie i kontrola prawidłowości korzystania z usług MSK LODMAN,
  3. wykonywanie zaleceń eksploatacyjnych Administratora MSK LODMAN,
  4. zapewnienie Administratorowi MSK LODMAN i upoważnionym przez niego pracownikom możliwości przeprowadzenia kontroli prawidłowości eksploatacji MSK LODMAN.
 7. Abonent jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z prawem eksploatowanie swojej sieci abonenckiej, w szczególności za udostępnianie, na żądanie uprawnionych organów państwa, posiadanych danych o połączeniach telekomunikacyjnych wykonywanych przez użytkowników sieci abonenckiej.
 8. Administrator MSK LODMAN może upoważnić Administratora LAN do wykonywania niektórych zadań wymienionych w pkt 2 ppkt b. Upoważnienie ma charakter imienny i zawiera szczegółowe określenie zadań przekazanych Administratorowi LAN.
 9. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów regulaminu bądź zasad eksploatacji MSK LODMAN przez Abonenta, Administrator MSK LODMAN zwraca się do właściwego Administratora LAN o spowodowanie przestrzegania zasad eksploatacji lub usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.
 10. Jeżeli działania, o których mowa w pkt. 9 będą nieskuteczne, Administrator MSK LODMAN występuje do Abonenta o przestrzeganie zasad eksploatacji lub usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.
 11. Jeżeli wystąpienie Administratora MSK LODMAN do Abonenta będzie nieskuteczne, Administrator MSK LODMAN ma prawo podjąć decyzję o ograniczeniu albo pozbawieniu Abonenta dostępu do MSK LODMAN do czasu spowodowania przez niego przestrzegania zasad eksploatacji lub usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. O podjętej decyzji Administrator MSK LODMAN informuje Dyrektora CKPŁ i Abonenta.
 12. Administrator MSK LODMAN może doraźnie ograniczyć lub pozbawić Abonenta dostępu do MSK LODMAN, z pominięciem trybu określonego w pkt. 9-11,  jeżeli działanie urządzeń lub użytkowników sieci Abonenta powodują zakłócenia, uniemożliwiające lub utrudniające korzystanie z MSK LODMAN innym użytkownikom. O takim działaniu Administrator MSK LODMAN zawiadamia niezwłocznie Administratora LAN.
 13. W przypadku, o którym mowa w pkt 12, umożliwienie dostępu sieci lokalnej do MSK LODMAN następuje niezwłocznie po stwierdzeniu, ze przyczyna zakłóceń została usunięta.
 14. W przypadku, o którym mowa w pkt.12 CK PŁ nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w zakresie wynikającym z podjętych środków.
 15. Od decyzji Administratora MSK LODMAN Abonentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora CK.  
 16. Współpracę organizacyjną Abonenta z MSK LDOMAN koordynuje Biuro Obsługi Klienta MSK LODMAN.
 17. CK PŁ nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług,  jeśli wynika to z: działania siły wyższej, awarii powstałej z winy Abonenta, nieprawidłowości w sieci Abonenta lub awarii zaistniałych u innych operatorów sieci telekomunikacyjnych.

Rozdział IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ABONENTÓW MSK LODMAN

 1. Przyłączenie sieci Abonenta do MSK LODMAN następuje na podstawie decyzji Dyrektora CK PŁ, wydanej na wniosek Abonenta, po zasięgnięciu opinii Administratora MSK LODMAN, przy czym:
  1. określa się warunki techniczne dostępu sieci lokalnej do MSK  LODMAN w punkcie styku,
  2. Abonent wyznacza Administratora LAN i powiadamia o tym CK PŁ,
  3. świadczenie usług MSK LODMAN na rzecz Abonenta następuje na podstawie zawartej dwustronnej umowy.
 2. W przypadku lokalizacji węzła w siedzibie Abonenta, zrealizowanej za zgodą Abonenta, jest on zobowiązany do dostarczenia  zasilania energetycznego do urządzeń węzła oraz do zapewnienia dostępu służb technicznych CK PŁ do tych urządzeń. Abonent nie może ingerować w pracę urządzeń MSK LODMAN.
 3. Wszyscy Abonenci mają równe prawa do korzystania z MSK LODMAN i dostępu do jej zasobów w ramach zawartych umów.
 4. Korzystając z podłączenia do MSK LODMAN Abonent zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa oraz  stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu, a także, w przypadku abonentów naukowo-akademickich, do „Przyjętych zasad Użytkowania sieci PIONIER”, stanowiących załączniki 1 do niniejszego regulaminu. W szczególności Abonent naukowo-akademicki nie może świadczyć na rzecz osób trzecich usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem sieci LODMAN.
 5. Abonent ma obowiązek dbać o bezpieczeństwa swojej sieci, urządzeń w niej zainstalowanych, a także o poufność danych dostępu do własnych urządzeń i usług.
 6. Niedozwolone jest utrudnianie lub uniemożliwianie innym użytkownikom sieci, w szczególności  abonentom LODMAN korzystania z usług MSK LODMAN lub dostępu do jej zasobów.
 7. Abonent nie może za pośrednictwem łącza LODMAN naruszać praw osób trzecich. Za naruszenie tych praw oraz za treści przesyłane za pośrednictwem łącza MSK LODMAN odpowiada Abonent.
 8. Niedozwolone jest wykonywanie przez użytkowników Abonenta czynności mogących zakłócić funkcjonowanie sieci MSK LODMAN lub innych sieci i urządzeń w nich działających.
 9. Niedozwolone jest podejmowanie działań w celu uzyskania nieupoważnionego dostępu do zasobów i urządzeń działających w MSK LODMAN, w tym monitorowania łącz.
 10. Abonent MSK LODMAN ma obowiązek stosować się do zaleceń eksploatacyjnych Administratora MSK LODMAN.
 11. Abonent odpowiada za działania użytkowników wykonywane z wykorzystaniem przydzielonych Abonentowi adresów IP.
 12. W przypadku braku akceptacji poziomu świadczenia usług przez MSK LDOMAN, Abonent ma prawo, w ciągu 30 dni od zaistnienia zdarzenia, złożyć reklamację. Reklamację składa się na ręce Dyrektora CK za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta MSK LODMAN. Złożone reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni.

Rozdział V. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 1. CK PŁ dokłada należytej staranności do ochrony prywatności przesyłanych w sieci informacji.
 2. Dane przesyłane przez sieć MSK LODMAN są objęte tajemnicą telekomunikacyjną (w rozumieniu zapisów ustawy Prawo telekomunikacyjne).
 3. Dane o połączeniach telekomunikacyjnych, inicjowanych przez użytkowników Abonenta, mogą być rejestrowane i gromadzone przez CK PŁ oraz udostępnione na żądanie wystosowane przez uprawnione organy państwa.
 4. W celach diagnostycznych, dane przesyłane przez sieć MSK LODMAN mogą być gromadzone i analizowane przez CK PŁ. Po zakończeniu działań diagnostycznych CK PŁ bezzwłocznie usuwa zgromadzone dane.
 5. CK PŁ nie ingeruje w treść przesyłanych przez Abonentów informacji, nie ogranicza ich (poza sytuacjami opisanymi  w rozdz.III), nie gromadzi przesyłanych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.
 6. Dane osobowe Abonentów niezbędne do wykonania zawartych umów są przetwarzane przez CK PŁ zgodnie zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO (art.6 ust.1 lit.b)
 7. Przetwarzane danych osobowych powierzonych przez Abonentów do CK PŁ w celu realizacji usług wymaga zawarcia indywidualnej umowy powierzenia przetwarzania danych.
 8. Żadne gromadzone przez CK PŁ dane Abonentów nie są profilowane, ani, poza przypadkami wynikającymi z obowiązku prawnego, przekazywane do innych podmiotów.
 9. 10. CK PŁ nie ponosi odpowiedzialności za przekazywanie przez Abonentów danych osobowych przy użyciu sieci i usług MSK LODMAN oraz przechowywanie danych osobowych w zasobach MSK LODMAN bez zawarcia stosownej umowy powierzenia.CK PŁ nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prywatności, ochrony danych osobowych i inne nadużycia powstałe z winy Abonentów.

Rozdział VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2018 roku.

Regulamin MSK LODMAN w powyższym brzmieniu został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Użytkowników Miejskiej Sieci Komputerowej LODMAN w dniu 26.06.2018 r.REGULAMIN
MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ LODMAN
W ŁODZI

I. Postanowienia ogólne
II. Organizacja MSK LODMAN
III. Administrowanie MSK LODMAN
IV. Prawa i obowiązki abonentów MSK LODMAN
V. Postanowienia końcowe


Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Miejska Sieć Komputerowa LODMAN w Łodzi, zwana dalej MSK LODMAN, lub krótko LODMAN, jest to:
- zespół ludzi,
- medium transmisji, urządzeń komutacji i serwerów usług, służących cyfrowej transmisji danych pomiędzy dołączonymi do niej sieciami komputerowymi.
2. Podstawą dla działalności MSK LODMAN jest zezwolenie operatorskie i koncesja na świadczenie usług wydane przez Ministerstwo Łączności nr 51/TI/96 z dnia 9 maja 1996 dla operatora Politechnika Łódzka, Centrum Komputerowe.
3. MSK LODMAN tworzą trzy elementy:
- podsieć szkieletowa (MSS),
- podsieć dostępowa (MSD),
- Centrum Zarządzania LODMAN (CZ).
4. Podsieć szkieletowa (MSS) składa się z linii optotelekomunikacyjnych (OTK) i urządzeń komutacji zlokalizowanych w pomieszczeniach zwanych węzłami sieci szkieletowej.
5. Podsieć dostępowa (MSD) składa się z linii telekomunikacyjnych, urządzeń transmisji i komutacji zlokalizowanych w węzłach zwanych węzłami dostępowymi, służących dołączaniu do MSK LODMAN sieci komputerowe innych operatorów, lub sieci klientów zwanych sieciami abonenckimi.
6. Centrum Zarządzania LODMAN stanowi zespół pracowników Zakładu Miejskiej Sieci Komputerowej CK PŁ, których zadaniem jest bieżąca eksploatacja i nadzór sieci. Wyposażenie sprzętowe CZ składa się z urządzeń sterowania i nadzoru oraz serwerów sieciowych, których zadaniem jest świadczenie usług na rzecz użytkowników sieci.
7. Środki finansowe na budowę, eksploatację i rozwój MSK LODMAN pochodzą z Komitetu Badań Naukowych, fundacji krajowych i zagranicznych oraz opłat wnoszonych przez abonentów i innych operatorów.


Rozdział II. ORGANIZACJA MSK LODMAN

1. Politechnika Łódzka, jako jednostka wiodąca, jest odpowiedzialna za całość działań inwestycyjnych, finansowych i eksploatacyjnych związanych z tą siecią. W imieniu Politechniki Łódzkiej, MSK LODMAN obsługuje Zakład Miejskiej Sieci Komputerowej (ZMSK), stanowiący komórkę w strukturze Centrum Komputerowego PŁ.
2. Rektor Politechniki Łódzkiej wyznacza Koordynatora ds. MSK LODMAN. Koordynator reprezentuje Politechnikę Łódzką jako operatora sieci. Do obowiązków Koordynatora należy:
- utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami KBN, NASK oraz innych operatorów  i instytucji współpracujących z MSK LODMAN, oraz przedstawicielami Rady Użytkowników LODMAN,
- prowadzenie spraw techniczno-finansowe związanych z budową i eksploatacją MSK LODMAN,
- rozliczanie środków finansowych otrzymanych z KBN,
- organizowanie i nadzorowanie budowy sieci,
- zapewnienie utrzymania i rozwoju MSK LODMAN,
- opracowanie i przedstawienie Rektorowi PŁ i RU LODMAN:
    - harmonogramów działań inwestycyjnych,
    - planów rozwoju i utrzymania sieci,
    - sprawozdań z wykonania planów inwestycyjnych,
    - sprawozdań finansowych z działalności MSK LODMAN.
- opracowywanie regulaminów i zarządzeń dotyczących funkcjonowania sieci i przedstawianie ich do akceptacji RU LODMAN,
- opracowywanie cenników i zasad rozliczeń z abonamentami RU LODMAN i przedstawianie ich do akceptacji RU LODMAN,
- rozstrzyganie spraw spornych powstałych między użytkownikami MSK LODMAN,
- rozpatrywanie odwołań od decyzji kierownika ZMSK,
3. Organem opiniodawczo-nadzorczym dla jednostki wiodącej jest Rada Użytkowników LODMAN. Zakres i tryb działania RU LODMAN określa oddzielny regulamin stanowiący załącznik do Porozumienia środowiskowego o budowie i eksploatacji MSK LODMAN.


Rozdział III. ADMINISTROWANIE I EKSPLOATACJA MSK LODMAN

1.  ZMSK jest odpowiedzialne za:
     1.1  prowadzenie prac inwestycyjnych MSK LODMAN,
     1.2. bieżącą eksploatację MSK LODMAN,
     1.3. utrzymywanie bieżącego kontaktu z innymi operatorami w zakresie działalności sieci,
     1.4. obsługę abonentów MSK LODMAN,
2.  Pracami ZMSK kieruje kierownik ZMSK zwany dalej Administratorem MSK LODMAN. Administrator MSK LODMAN współpracuje bezpośrednio z koordynatorem ds budowy MSK LODMAN.
3. Do zadań Administratora MSK LODMAN należy w szczególności:
    - sprawowanie nadzoru nad prawidłowością eksploatacji MSK LODMAN,
    - administrowanie urządzeniami i zasobami MSK LODMAN,
    - określanie adresacji sieci lokalnych dołączonych do MSK LODMAN,
    - prowadzenie rozliczeń użytych zasobów w ramach MSK LODMAN,
    - opiniowanie wniosków o przyłączenie sieci lokalnej do MSK LODMAN.
4. Administrator MSK LODMAN wykonuje swoje zadania osobiście oraz przy pomocy pracowników CZ LODMAN, którym przydziela prowadzenie określonych spraw i wykonywanie czynności w określonym zakresie.
5. Siecią lokalną abonenta, która jest przyłączona do MSK LODMAN, administruje jej administrator, zwany dalej administratorem LAN.
6. Administrator LAN jest obowiązany współpracować z Administratorem MSK LODMAN.
7. Administrator MSK LODMAN może upoważnić administratora LAN do wykonywania niektórych zadań wymienionych w ust. 1 ppkt 1.2.; upoważnienie ma charakter imienny i zawiera szczegółowe określenie zadań przekazanych administratorowi LAN.
8. Administrator MSK LODMAN ponosi odpowiedzialność za naruszenie prywatności przesyłanych w sieci informacji, o ile naruszenie to powstało w wyniku naruszenia zasad poufności powierzonej informacji przez jego pracowników.
9. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów regulaminu bądź zasad eksploatacji MSK LODMAN przez abonenta Administrator MSK LODMAN zwraca się do administratora danej sieci lokalnej o spowodowanie przestrzegania zasad eksploatacji lub usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.
10. Jeżeli działania, o których mowa w ust. 6, okazały się nieskuteczne, Administrator MSK LODMAN występuje do kierownika jednostki organizacyjnej, w której działa abonent o przestrzegania zasad eksploatacji lub usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.
11. Jeżeli wystąpienie Administratora MSK LODMAN do kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 7, okazało się nieskuteczne, Administrator MSK LODMAN podejmuje decyzję o ograniczeniu albo pozbawieniu abonenta dostępu do MSK LODMAN do czasu spowodowania przez nią przestrzegania zasad eksploatacji lub usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Podjętą decyzję Administrator MSK LODMAN doręcza kierownikowi zainteresowanej jednostki organizacyjnej oraz zawiadamia o tej decyzji Koordynatora.
12. Administrator MSK LODMAN - z pominięciem trybu określonego w ust. 6 i 7 – może doraźnie pozbawić abonenta dostępu do MSK LODMAN jeżeli stwierdzi, że działanie urządzeń sieci lokalnej powoduje zakłócenia w MSK LODMAN, uniemożliwiające lub utrudniające korzystanie z MSK LODMAN innym użytkownikom; o pozbawieniu dostępu do MSK LODMAN. Administrator tej sieci zawiadamia niezwłocznie administratora sieci lokalnej.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, umożliwienie dostępu sieci lokalnej do MSK LODMAN następuje niezwłocznie po stwierdzeniu, ze przyczyna zakłóceń została usunięta.
14. Od decyzji Administratora MSK LODMAN, o której mowa w ust. 8 i 9, abonentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Koordynatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
15. Do zadań administratora LAN w kontaktach z MSK LODMAN należy w szczególności:
     - zapewnienie Administratorowi MSK LODMAN i upoważnionym przez niego pracownikom
     - możliwości przeprowadzenia kontroli prawidłowości eksploatacji MSK LODMAN, w tym
       udostępnianie danych o urządzeniu dostępowym do sieci LODMAN w sieci abonenta,
     - informowanie korzystających z usług MSK LODMAN o zasadach prawidłowej eksploatacji sieci,
     - zapewnianie i kontrola prawidłowości korzystania z usług MSK LODMAN
     - wykonywanie zaleceń eksploatacyjnych Administratora MSK LODMAN.
16. Administrator LODMAN nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prywatności i inne nadużycia powstałe z winy abonenta.


Rozdział IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ABONENTÓW MSK LODMAN

1. Przyłączenie sieci LAN abonenta do MSK LODMAN następuje na podstawie decyzji Koordynatora, wydanej na wniosek abonenta, po zasięgnięciu opinii u Administratora  MSK LODMAN, przy czym:
- we wniosku o dołączenie LAN do MSK LODMAN należy określić zakres działania dołączonej sieci,
- w decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się warunki techniczne dostępu sieci lokalnej do MSK LODMAN,
- kierownik jednostki organizacyjnej abonenta wyznacza administratora LAN i powiadamia o tym Administratora MSK LODMAN,
- świadczenie usług MSK LODMAN na rzecz abonenta następuje na podstawie dwustronnej umowy.
2. Wszyscy abonenci mają równe prawa do korzystania z MSK LODMAN i dostępu do jej zasobów w ramach obowiązujących umów.
3. Niedozwolone jest utrudnianie lub uniemożliwianie innym abonentom korzystania z MSK LODMAN lub dostępu do jej zasobów.
4. Niedozwolone jest wykonywanie przez użytkowników abonenta czynności mogących zakłócić funkcjonowanie sieci MSK LODMAN lub urządzeń w niej działających.
5. Administrator sieci LAN abonenta, ma obowiązek zapewnić, aby jej użytkownicy:
- nie wykonywali czynności mogących zakłócić funkcjonowanie sieci MSK LODMAN lub urządzeń w niej działających,
- nie podejmowali działań w celu uzyskania nieupoważnionego dostępu do zasobów i urządzeń działających w MSK LODMAN, w tym monitorowania łącz,
- nie umożliwiali osobom nieupoważnionym korzystania z zasobów MSK LODMAN lub
wykorzystywania ich niezgodnie z przeznaczeniem,
- przestrzegali regulaminu i zasad prawidłowego korzystania z usług MSK LODMAN.
6. Abonenci MSK LODMAN mają obowiązek stosować się do zaleceń eksploatacyjnych Administratora LODMAN.
7. Abonent, którego użytkownicy naruszają przepisy regulaminu lub postępują niezgodnie z zasadami eksploatacji MSK LODMAN, może zostać pozbawiony przez Administratora LODMAN prawa korzystania z MSK LODMAN.
8. Od decyzji Administratora MSK LODMAN, o której mowa w ust. 7, abonentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Koordynatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
9. Abonent jest zobowiązana do naprawienia (pokrycia) szkody (straty) powstałej z powodu postępowania niezgodnego z zasadami eksploatacji MSK LODMAN przez jej użytkowników.


Rozdział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 roku.

Zespół Techniczny MSK LODMAN

Zespół Techniczny został powołany do bieżącego wspomagania prac prowadzonych przez Jednostkę Wiodącą w zakresie inwestycji i eksploatacji sieci LODMAN, oraz przygotowania zebrań Rady Użytkowników.

 

 1. mgr inż. Mirosław Kopeć, Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej - przewodniczący
 2. mgr Zbigniew Mikurenda, Uniwersytet Łódzki - sekretarz RU
 3. mgr inż. Sławomir Szczęsny, Centrum Informatyczne Uniwersytetu Łódzkiego
 4. mgr inż. Jan Kamiński, Uniwersytet Medyczny
 5. mgr inż. Andrzej Greif, Instytut Medycyny Pracy
 6. mgr inż. Piotr Szefliński, Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej

 

Regulamin Rady Użytkowników LODMAN

 

§ 1.

Rada Użytkowników jest ciałem kolegialnym reprezentującym placówki naukowo - badawcze i uczelnie łódzkie oraz inne instytucje (z terenu Łodzi) będące sygnatariuszami Porozumienia w sprawie eksploatacji i współużytkowania Łódzkiej Akademickiej Sieci Komputerowej - ŁASK w ramach Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej - NASK z września 1993 roku, zmienionego 3 listopada 1994 roku.

§ 2.

 1. Kompetencje Rady Użytkowników określa Porozumienie, o którym mowa w § 1. oraz Uchwała KBN z dnia 17 listopada 1993 r.
 2. Wyznaczanie jednostek naukowo - badawczych i uczelni łódzkich oraz ilości ich reprezentantów w Radzie należy do zadań sygnatariuszy Porozumienia.
 3. Reprezentantów poszczególnych placówek wyznaczają ich kierownicy, będą osoby przez nich upoważnione.

§ 3.

 1. Rada Użytkowników zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, albo na wniosek I/4 składu Rady.
 3. W wypadku złożenia wniosku o zwołanie Rady, Przewodniczący ma obowiązek jej zwołania w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie. Jeżeli Rada została zwołana na wniosek członków Rady, porządek obrad winien uwzględnia przedmiot zwołania Rady.
 4. Porządek obrad i terminy posiedzeń Rady ustala Przewodniczący Rady.

§ 4.

W posiedzeniach Rady biorą udział jej członkowie oraz osoby zaproszone przez Radę.

§ 5.

 1. Rada wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: Przewodniczący, dwóch v-ce Przewodniczących.
 2. W skład Prezydium wchodzš na prawach członków:
  1. Sekretarz RU - powoływany przez Przewodniczącego,
  2. Koordynator ds. budowy LODMAN.
 3. Przewodniczący jest odpowiedzialny za kierowanie pracami Rady, zgodnie z jej zakresem działania i Regulaminem.

§ 6.

 1. W okresach między zebraniami RU decyzje podejmuje Prezydium

§ 7.

 1. Uchwały wymagają, dla swej ważności, co najmniej połowy obecności członków Rady.
 2. Uchwały Rady podejmowane są w drodze głosowania jawnego, chyba, że Przewodniczący posiedzenia zarządzi inaczej. Wniosek członka Rady o zarządzenie głosowania tajnego jest wnioskiem formalnym.
 3. Uchwały zapadają zwykła większością głosów.

§ 8.

Z wszelkich posiedzeń Rady sporządza się protokoły.

§ 9.

Za wykonanie uchwał Rady odpowiedzialny jest jej Przewodniczący lub osoba przez Radę wyznaczona.

§ 10.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 11.

 1. Powołuje się Zespół Techniczny RU LODMAN, w celu bieżącego wspomagania prac prowadzonych przez Jednostkę Wiodącą w zakresie inwestycji i eksploatacji sieci LODMAN, oraz przygotowania zebrań Rady Użytkowników. Ponadto Zespół Techniczny wykonuje polecenia Prezydium RU.
 2. Przewodniczącego Zespołu Technicznego powołuje Rada Użytkowników LODMAN na wniosek Przewodniczącego RU.
 3. Regulamin pracy Zespołu Technicznego ustala Rada Użytkowników na wniosek Przewodniczącego ZT.
 4. W skład Zespołu Technicznego wchodzą także Koordynator Regionalny i Sekretarza Rady RU LODMAN.
 5. Przewodniczący ZT wchodzi w skład Rady Użytkowników RU LODMAN na prawach członka.
 6. Skład osobowy Zespołu Technicznego ustala Rada Użytkowników na wniosek Przewodniczącego ZT.

Regulamin został uchwalony na posiedzeniu Rady Użytkowników w Łodzi, dniu 9 grudnia 1994r.